Location: Home > About UAIS > Structure >

Structure

       


 


  

     Director:Bin Hu

     Deputy Director:Hong Peng  

     Secretary:Fang Zheng

     Treasurer:   Xiaowei Zhang

 

Bio-signal Processing Group

Leader:Qinglin Zhao

Members:Hong Peng,Yan Chen, Zhenyu Liu, Yunpeng Li, Yang Li, Mingqi Zhao, Na Li, Rui Huang, Yujun Shi, Minghou Sun,

Graduate student:  Yanbing Qi, Quanying Liu, Qiuxia Shi, Lanlan Li, Jingwei Zhai,

Affective Computing and Applications Group

Leader:Xiaowei Li

Members:Chengsheng Mao, Qunxi Dong, Wei Zhang, Fang Wang, Bing Li, Tingting Xu

Graduate student: Yongchang Li, Haoyu Ma, Guoqing Zhao, Zhengxian Wang, Yi Li,

Wearable Computing and Communication Group

Leader:Guoping Gao

Members:Xiaodong Cong, Lele He

Society Behavior Analysis Group

Leader:Hong Peng

Members:Fang Zheng, Jianyuan Zhang

Mutilmodal Modeling Group

Leader:Xiaowei Zhang

Members:Jing Chen, Lin Zhou, Yang Zhou, Xu Ma, Ji Shen

Graduate student:  Dan Cao

Medical Information Group

Leader:Zhijun Yao

Members:Chuanjiang Liang, Ruiyue Liu, Haining Sun

Graduate student:  Lina Zhao, Nan Li, Wei Wang